Zottegem Atletiek – BELANGRIJKE MEDEDELING!

Aan alle leden van Zottegem Atletiek vzw.
Beste,

Het is onze plicht u te informeren over de huidige stand van zaken binnen onze club.

Op 4/8 ontving ZA een schrijven van een advocaat waarbij in een brief naar de VAL gedreigd wordt met gerechtelijke stappen tegen de club en zijn bestuurders. De aanklagers zijn leden van ZA. Er werd inmiddels naar de advocaat van de aanklagers actie ondernomen om tot een oplossing te komen.

Men verwijt het clubbestuur wanbeleid en het niet geven van informatie.

Het wanbeleid wordt tegengesproken door de feiten aangezien onze clubwerking voor de leden nooit beter was en onze club tot vandaag bloeit als nooit voorheen.

  1. De trainingsaccommodatie heeft onder onze constante druk een belangrijke update ondergaan, weliswaar niet zoals wij het zouden wensen maar toch maximaal gezien de financiële mogelijkheden van de stad Zottegem.
  1. We hebben nooit meer aangesloten leden gehad en hebben hiervoor ook extra trainers aangetrokken zoals gevraagd.
  1. De laatste twee jaren hebben twee van onze atleten de sporttrofee van de stad Zottegem gewonnen en wij zijn op het stadhuis ontvangen wegens uitzonderlijke sportprestaties.
  1. We hebben een positieve houding ingenomen t.o.v. nieuwe organisaties (jeugdkamp, oudermeerkamp) en zoals altijd boden wij GRATIS onze diensten aan.
  1. Ons lidgeld (90 € en degressief) behoort tot de laagste binnen de VAL. Het gemiddelde van de VAL is 130 € en bij VS is het zelfs 200 €.

Van die 90 € gaat ongeveer de helft naar de VAL en de rest dient samen met een deel van de opbrengsten van onze activiteiten voor onze werking (betaling trainers, huur terreinen, aankoop sportmateriaal, prijsuitreiking, enz.. ).

  1. We hebben GEEN SCHULDEN en zijn UITERMATE FINANCIEEL GEZOND met een reserve van meer dan 60.000 €. Een reserve die we nodig achten voor gerichte investeringen en om moeilijker tijden te overbruggen m.a.w. een heel voorzichtig financieel beleid. We wijzen erop dat deze reserve enkel en alleen het resultaat is van het werk van het bestuur en de vrijwilligers tijdens onze activiteiten. Het resterende gedeelte van de lidgelden volstaat zelfs niet voor de betaling van de trainers.

Het enigste wat ons aangewreven kan worden is dat bepaalde formaliteiten van de vzw-wetgeving niet up-to-date zijn. Hierover zijn reeds meer dan één maand gesprekken bezig en er is assistentie van het Dynamo Project (http://www.dynamoproject.be/). Wij zullen deze nog op orde zetten indien we de kans krijgen.

Onze bestuursleden zijn overbevraagd en moeten bij gebrek aan vrijwilligers, door stoppen en door ziektes van bestuursleden, steeds meer uitvoerende taken op zich nemen waardoor er geen tijd meer overschiet.

Jarenlang hebben het bestuur en andere onbaatzuchtige vrijwilligers het beste van zich zelf gegeven om ZONDER ENIGE VERGOEDING (wij bestuursleden betalen zelfs ons eigen drankverbruik bij vergaderingen) tijdens hun vrije tijd de club te helpen bij zijn steeds groeiend aantal activiteiten. Er worden enkel vergoedingen uitbetaald aan de trainers en jaarlijks éénmalig aan de atleten bij verre verplaatsingen naar interclubs. Anderen ontvangen voorschotten of worden terugbetaald voor het aankopen van prijzen en goederen voor onze activiteiten en helpers mogen gratis eten op ons eetfestijn of krijgen een paar drankbonnetjes bij activiteiten waar ze helpen.

Wij als bestuur klampen ons helemaal niet vast aan de “macht” want er zijn nog wel andere zaken in ons leven dan atletiek.

Door de omstandigheden zijn wij nu helaas ook verplicht de Egmontloop te annuleren wat extra administratie met zich meebrengt wegens o.a. terugbetaling van sponsors, communicatie en afzeggingen.

Nochtans zal het huidige clubbestuur zich inzetten om de toekomst van de club te vrijwaren. Hiervoor zijn gesprekken gepland onder begeleiding van de Vlaamse Atletiekliga.

Het huidige bestuur van ZA.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *