Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Zottegem Atletiek VZW van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Zottegem Atletiek VZW zorg dragen voor uw gegevens.

Doeleinden: waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze atletiekclub verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Voor uitnodigingen op onze activiteiten (gerechtvaardigd belang)
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene)
 • Ter promotie van de atletiek en sport in het algemeen (gerechtvaardigd belang)

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Indien van toepassing: wedstrijdresultaten, G-sport classificatie, juryniveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.
 • Beeldmateriaal: er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de activiteiten van onze atletiekclub, de federatie en haar clubs.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Tevens beperken we onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor deze doeleinden.

Zottegem Atletiek VZW als verwerkingsverantwoordelijke

Zottegem Atletiek VZW is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de club. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zottegem Atletiek VZW:

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door:

 • Het bestuur
 • Trainers
 • Meewerkende leden

Zottegem Atletiek VZW dient niet te beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO). We prijzen ons echter gelukkig dat we binnen onze meewerkende leden wel beschikken over een gecertificeerde Data Protection Officer.

Patrick Depuydt oefent beroepshalve de rol van Data Protection Officer uit in de bedrijfswereld, is meewerkend lid van onze club en al uw vragen betreffende privacy zullen via het bestuur dan ook besproken worden met Patrick. De benodigde documenten en noodzakelijk registers (waaronder deze privacyverklaring) worden beheerd door Patrick.

Verwerkers: verstrekking aan externe partijen waar we met samenwerken

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan externe partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Binnen dit kader worden uw persoonsgegevens ook bezorgd aan:

 • De Vlaamse Atletiekliga in het kader van de sportieve werking van de federatie.
 • De overheid in het kader van het bekomen van subsidies

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (verwerkers). In deze overeenkomst worden de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen vastgelegd.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Derden: verstrekking aan andere partijen

Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Onze atletiekclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe de algemene gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van het lid binnen onze atletiekclub, de federatie of haar clubs voor statistische doelstellingen.

Wedstrijdresultaten (van officiële competities) worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, clubrecords , beste jaarprestaties en palmaressen te kunnen produceren.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Zottegem Atletiek VZW van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij ons secretariaat. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via za@val.be , hierbij kunnen wij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (za@val.be).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijziging Privacyverklaring

Zottegem Atletiek VZW kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.